Dodacie a platobné podmienky

 

1. Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri opätovnom otvorení objednávky.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.
5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle č l.8 obchodných a reklamačných podmienok, uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
A). oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
B). poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;
C). prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

8. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť:

-        bankovým prevodom v prospech bankového účtu: 

         SK9083300000002600727165      BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

-        na dobierku,

-        online - platbou cez GoPay,24Pay

-        online - platbou cez Paypall,

-        na faktúru, po dohode so spol. Sentop, s. r .o.,

-        v hotovosti.

9. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.
10. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu:
A). zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
B). zľavu za opakovaný nákup alebo,
C). zľavu na základe jednorazového kupónu pričom poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.