Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón:          .........................................................................................................................................

E-mail:             .........................................................................................................................................

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

Predávajúci: Sentop s.r.o. Oravský Podzámok 288, iČO: 46 835 318

 

 

Číslo dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

......................................................................................... ......................................................................

 

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

       Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší              

 

       Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:                                                iný dôvod:

 

 

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

SWIFT:.....................................................................................................................................................

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

 

 

 

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.V prípade vrátenia tovaru nikdy nezasielajte tovar na DOBIERKU! Takýto tovar bude odmietnutí a vrátení odosielateľovi.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.